facebook pixel

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inschrijving
Inschrijving als Beeksports lid vindt plaats door een inschrijfformulier volledig in te vullen bij het eerste bezoek aan Beeksports. Elke nieuwe deelnemer bij Beeksports heeft recht op een gratis proefles. Na ontvangst door Beeksports van het inschrijfformulier vangt het lidmaatschap aan op de datum die op het inschrijfformulier door het lid is ingevuld. Indien het lid geen datum heeft ingevuld, gaat het lidmaatschap in op de dag van ontvangst van dit inschrijfformulier. Beeksports is gerechtigd de aangeleverde gegevens te gebruiken t.b.v. communicatie met leden.

Artikel 2: Abonnement, betalings- voorwaarden, personal coaching
Bij Beeksports wordt er gebruik gemaakt van een abonnement, deze kaart is alleen geschikt voor het deelnemen aan de groepslessen (Hammer-Proof,Bootcamp). Zie website(www.beeksports.nl). Voordat het lid recht heeft op een abonnement is het lid verplicht de inschrijfformulier volledig in te vullen.

Voor personale/online coaching word na een intake gesprek het inschrijfformulier volledig ingevuld. Op dit formulier staat duidelijk vermeld dat er maandelijks een verschuldigde bedrag overgemaakt moet worden aan Beeksports. Facturatie wordt maandelijks verstuurd naar het opgegeven mail adres.
Beeksports behoudt zich het recht voor tarieven te wijzigen.

Artikel 3: Openingstijden/ afmelden
Beeksports behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen.

b. Op officiële en erkende feestdagen is Beeksports gerechtigd gesloten te zijn.
c. Afmelden afspraken door Lid bij Beeksports, uiterlijk 8 uur voorgaand het geplande tijdstip. Indien het Lid zich te laat afmeld, wordt de geplande dienst doorberekend.

Artikel 4: Groepslessen (Hammer-Proof, Bootcamp)
Het lesrooster staat op www.beeksports.nl. Beeksports behoudt zich het recht voor om te allen tijde het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Beeksports, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

b. Beeksports en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.
c. Het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid zal zowel Beeksports als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
d. Beeksports aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer en/of het Gezinslid.

Artikel 6: Klachten
In geval van klachten met betrekking tot Beeksports dient het Lid zich in eerste instantie te wenden tot de Beeksports.

Artikel 7: Persoonsgegevens
a. Beeksports verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.

b. Beeksports verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Beeksports en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Beeksports
c. Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Beeksports kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Beeksports.

Artikel 8: Huisregels
Het lid dient zich uiterlijk op de ingangsdatum van de aanmelding op de hoogte te stellen van de huisregels van Beeksports en gedurende het lidmaatschap naar deze huisregels te handelen. De huisregels van de Beeksports staan op de website www.Beeksports.nl. Beeksports is gerechtigd de huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per de datum van bekendmaking op voornoemde website direct voor iedereen.

Artikel 9: Slotbepalingen
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met de Beeksports aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Beeksports
c. Beeksports is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe leden en voor leden waarvan het lidmaatschap op grond van art. 2 a van deze algemene voorwaarden wordt verlengd. Voor overeenkomsten tussen Beeksports en natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf met een onbepaalde duur, geldt dat Beeksports gerechtigd is de algemene voorwaarden te wijzigen met dien verstande dat de wijziging ten minste drie maanden voor de inwerkingtreding op voornoemde website wordt aangekondigd.